Grönsångare

Inventera häckfåglar i Nationalstadsparken

Mellan februari och augusti är alla som vill välkomna att bidra till att kartlägga det aktuella fågellivet vid Fjäderholmarna, Djurgården, Haga-Brunnsviken och Ulriksdal med omgivningar.

Huvudsyftet med inventeringen är att kartlägga förekomsten av häckande fåglar i Nationalstadsparken. En motsvarande inventering har inte genomförts sedan 1987.

Resultaten kommer att sammanställas och jämföras med tidigare genomförda inventeringar. Förhoppningsvis visar detta vilka förändringar i fågelfaunan som skett över tid.

Inventeringen pågår i sin helhet mellan februari och augusti, men den huvudsakliga insatsen sker under mars till och med juni under den intensivaste häckningssäsongen.

Resultaten som rapporteras in bidrar till att stärka skyddet av parkens naturvärden. De ger även en vägledning inför kommande skötselåtgärder och om behov finns av riktade stödåtgärder för att gynna vissa arter.

På Stockholms ornitologiska förenings webbplats kan du läsa om hur inventeringen går till. Du kan till exempel medverka genom att lägga in så mycket observationer som möjligt i Artportalen under perioden. Du kan fokusera på ett eller flera områden.

Inventeringsexkursioner i Nationalstadsparken planeras senare i vår i olika delar av parken för dem som vill hjälpa till. Deltagarna får lära sig hur Artportalen kan användas i fält och får även lite inventeringstips.

Läs mer om inventeringen och anmäl dig på Stockholms ornitologiska förenings webbplats.