Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som vi får från besökare i Nationalstadsparken.

1. Får jag plocka blommor, bär och svamp i Nationalstadsparken?

Du får plocka vilda blommor, bär och matsvamp som växer på marken, om du inte skadar markskiktet genom att göra gropar. Du får bara plocka för eget bruk, inte för försäljning. Vissa växter, till exempel blåsippa, är fridlysta i hela Stockholms län. Du får inte lossa svampar som tickor som växer på trädstammar. I naturreservatet Ulriksdal/Kvarnkullen får du inte heller plocka eller skada tallriks-röksvampen.
Du får inte gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat vis skada buskar och träd. I planteringar och anlagda parker får du inte plocka blommor. I Bergianska trädgården, som är en botanisk trädgård är det inte tillåtet att plocka växter, frukt och frön.

Fridlysta växter i Stockholms län

Igelbäckens naturreservat, karta och reservatsbestämmelser

Ulriksdal/Kvarnkullens naturreservat, karta och reservatsbestämmelser

Trivselregler i Bergianska trädgården

Skötsel av park och natur, Solna kommun

2. Får jag grilla i Nationalstadsparken?

Angående eldning i Kungliga nationalstadsparken: Det är den som eldar som har skyldighet att ta reda på vad som gäller innan eldning/grillning.

Storstockholms brandförsvar – Grilla säkert
Förvaltare och trädgårdsmästare vädjar till allmänheten att inte använda engångsgrillar och att ta med skräp hem.

Kommunerna har lokala ordningsföreskrifter och kan utfärda lokala eldningsförbud.

Stockholms stad, ordningsföreskrifter 

Solna stad, ordningsföreskrifter

Lidingö stad, ordningsföreskrifter

3. Får jag dricka alkoholhaltiga drycker i Nationalstadsparken?

Alkoholförbud råder på några platser och under viss tid i parken. Det gäller till exempel vid Galärvarvet–Lejonparken, Brunnsvikens strandbad och Lappkärrsbadet. Du kan läsa mer om vad som gäller i kommunernas lokala ordningsföreskrifter.

Stockholms stad, ordningsföreskrifter 

Solna stad, ordningsföreskrifter

Lidingö stad, ordningsföreskrifter

4. Får jag tälta i Nationalstadsparken?

Nej. (Enligt de lokala ordningsföreskrifterna är tältning är förbjuden på allmän plats.)

5. Får min hund vara okopplad i Nationalstadsparken?

Nej, hundar ska under alla tider på året hållas kopplade i Nationalstadsparken. Undantag är de områden där kommunen anordnat särskilda rastplatser för hundar. Du ska också plocka upp bajset efter din hund. I några områden, till exempel vid Brunnsvikens strandbad, får hundar inte följa med alls. Du kan läsa närmare om vilka platser och vad som gäller i kommunernas lokala ordningsföreskrifter.

Stockholms stad, ordningsföreskrifter 

Solna stad, ordningsföreskrifter

Lidingö stad, ordningsföreskrifter

6. Får jag cykla i Nationalstadsparken?

Ja, du får cykla på anlagda vägar och cykelstråk i Nationalstadsparken. Undantag är vägsträckor där det skyltas att cykling är förbjuden. Du får inte cykla över planteringar eller på anlagd parkmark. Tänk på att det är många som vistas i Nationalstadsparken och anpassa hastigheten till de gående.

7. Finns det något bra cykelstråk i Nationalstadsparken?

Ett 3,4 mil långt skyltat cykelstråk till kulturhistoriska sevärdheter går genom parken. Du kan hämta en tryckt karta och information om vad du ser längs stråket på många ställen i parken. Kartan är gratis och finns på både svenska och engelska. Den kan även laddas nedan. Cykelkartan finns även digitalt i appen Naturkartan.

Naturkartan/nationalstadsparken

Cykelstråk i Nationalstadsparken 

An Historical Bike Ride

8. Får jag rida i Nationalstadsparken?

Du får rida på allmän väg samt på skyltade ridvägar och i inhägnade ridområden Du kan läsa närmare om vad som gäller för ridning i kommunernas ordningsföreskrifter.

Stockholms stad, ordningsföreskrifter

Solna stad, ordningsföreskrifter

Lidingö stad, ordningsföreskrifter

Karta med ridvägar i Nationalstadsparken

9. Får jag gå in i hagar med betande kor, får eller hästar?

Du får på egen risk gå in i beteshagar med kor och får men bara på anvisade ställen, det vill säga där det finns stättor eller färister. Du bör inte gå in i hagar med hästar. Hundar får inte följa med in i hagar med betande djur. Behandla djuren med respekt. Gå aldrig mellan en ko och en kalv, då kan kon anfalla.

10. Frågor om förvaltning och tillstånd som kan behövas i parken

Nationalstadsparken förvaltas av ett flertal olika markförvaltare. Vissa frågor som rör Nationalstadsparken kan bara markförvaltarna svara på, till exempel

  • Vart vänder jag mig för att få tillstånd för evenemang eller markupplåtelser i Nationalstadsparken?
  • Till vem anmäler jag nedskräpning eller överfulla papperskorgar?
  • Till vem anmäler jag trasig parkbelysning i Nationalstadsparken?
  • Till vem anmäler jag skadegörelse i Nationalstadsparken?
  • Till vem kan jag lämna synpunkter på parkskötseln i Nationalstadsparken?
  • Till vem kan jag lämna förslag på förbättringar i Nationalstadsparken?

Kontaktuppgifter till Nationalstadsparkens förvaltare

Akademiska Hus: info@akademiskahus.se eller tfn 010-557 24 00

Kungliga Djurgårdens Förvaltning: info.kdf@royalcourt.se eller tfn 08-402 60 00

Ulriksdal, Hagaparken och Fjäderholmarna: info.kdf@royalcourt.se
Fjäderholmarna: info.kdf@royalcourt.se
Lidingö stad: lidingo.stad@lidingo.se eller tfn 08-731 30 00
Solna stad: kontakt@solna.se eller tfn 08-746 10 00 
Statens fastighetsverk: sfv@sfv.se eller tfn 010-478 70 00
Stockholms stad: www.stockholm.se/tycktill eller kontaktcenter 08-508 00 508