Få områden av samma storlek i landet har så många noterade arter som Kungliga nationalstadsparken

I parken finns över 800 olika sorters blomväxter, mer än 1 200 skalbaggsarter och cirka 100 häckande fågelarter och en rik variation av miljöer. En oas för den som vill njuta av biologisk mångfald till vardags.

Ekarnas betydelse för mångfalden

Särskilt de riktigt gamla solbelysta jätteekarna har en nyckelroll för parkens biologiska mångfald. Minst 1 500 arter lavar, mossor, svampar och insekter är mer eller mindre beroende av eken och dess invånare. De gamla ekarna är även en viktig livsmiljö för fåglar och fladdermöss som hittar sin föda bland insekterna som lever där. De ihåliga träden är också bra – för där hittar parkens fladdermöss boplatser.

En av få platser i Sverige där den bredbandade ekbarkbocken trivs

Många av de arter som är knutna till ek är sällsynta. Flera av dem är rödlistade. Det betyder att det ofta krävs att särskild hänsyn måste tas för att arten ska överleva. Nationalstadsparkens kanske mest kända rödlistade art är den bredbandade ekbarkbocken som är akut hotad. Den har Nationalstadsparken som en av sina få hemvister i Sverige.

Svartpälsbiet trivs också här

Svartpälsbiet är en annan ovanlig och hotad art som har hittat en hemvist i Nationalstadsparken. Biet är storvuxet bi, har en tät, mörk päls och en lång sugsnabel. Arten lever på torra, varma och blomrika sandiga marker. Svartpälsbiet är en hotad art som minskat kraftigt de senaste 50 åren.

Men mångfalden behöver lite hjälp på traven

Den biologiska mångfalden behöver dock lite hjälp på traven. I förvaltningen av parken genomförs en mängd insatser i stort och smått för att stärka artrikedomen och värna miljöer som gynnar den biologiska mångfalden.

Om biologisk mångfald

  • Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten.
  • Biologisk mångfald innebär att vi har en stor variationsrikedom av arter, inom arter och av olika ekosystem.
  • Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.
  • Den 22 maj är det den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen utsågs av FN 2002 som en dag för att särskilt uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.