En bredbandad ekbarkbock kryper på ett träd.

Bredbandade ekbarkbocken sprids i länet

Den sällsynta skalbaggen bredbandad ekbarkbock är på uppgång.

I Stockholms län har artens huvudsakliga kända förekomstområde tidigare varit i och omkring ekmiljöerna i Nationalstadsparken. Men efter en inventering som Länsstyrelsen har gjort går det nu att konstatera att den sällsynta skalbaggen har spridit sig till fler delar i länet.


En bredbandad ekbarkbock kryper på ett träd.
Den bredbandade ekbarkbocken har spridit sig till fler ställen i Stockholms län. Foto: Stanislav Snäll

Hotade djur och växter skyddas till viss del av fridlysning eller att de finns i skyddade områden, till exempel naturreservat. Vissa arter är dock så hotade att det skyddet inte räcker. För de arterna finns speciella åtgärdsprogram, där Länsstyrelsen arbetar riktat för att arterna ska ha förutsättningar att fortsätta finnas och spridas.

Den bredbandade ekbarkbocken, som är en av Sveriges mest sällsynta skalbaggar, är en sådan hotad art. Historiskt har arten förekommit i gamla ekbestånd i nästan hela Mellan- och Sydsverige. De senaste decennierna har arten dock endast varit känd vid nedre Dalälven och mitt i Nationalstadsparkens ekområden, där förvaltningen har gjort flera åtgärder för att gynna arten. Men efter att på senare tid ha anat att arten är på uppgång lät Länsstyrelsen tidigare i år att göra en inventering av bredbandad ekbarkbock. Resultatet var positivt.

Nyhet på Länsstyrelsen Stockholms webbplats.