koloniområde_besök_Stockholms_äldsta_koloniområde_455x365.jpg

Kolonistugor och prunkande trädgårdar i dag. Foto: Länsstyrelsen.

Grafiskt element

Koloniområdet i Bergshamra 100 år

 

2019-09-27

I år är det 100 år sedan koloniföreningen i Bergshamra kom till stånd. I efterdyningarna av första världskriget och efter 1917 års dåliga skördar med hungersnöd och hungerkravalller som följd, letade såväl staten som olika föreningar med ljus och lykta efter odlingsbar mark i Stockholms närhet. En plats som kom att få en roll i detta var kronoegendomen Bergshamra strax intill Brunnsviken.

1918 bildades ”Föreningen koloniträdgårdar i Stockholms omnejd”. Föreningen leddes av Anna Åbergsson. Hon var en förgrundsgestalt inom den framväxande trädgårdskolonirörelsen och bodde själv i Bergshamra. 

Föreningen hade över som mest cirka 5 000 odlingslotter runt Stockholm. Lotterna användes bland annat till andelsodling där människor kunde köpa eller hyra in sig på en andel mark för att odla, till en början odlades mestadels mat – främst potatis och andra rotfrukter.

1919 fick föreningen – efter beslut från regeringen – lov att arrendera egendomen Bergshamra Nr 1. Kontraktet gällde i fem år och avsåg en yta som var 33 hektar stor. Syftet var att anlägga koloniträdgårdslotter, bedriva andelsodling och att även grunda en skola för kvinnliga koloniträdgårdskonsulenter på den arrenderade marken. 

I början av maj 1919 delades 70 odlingslotter med byggnadsrätt ut och ytterligare cirka 300 planteringsland, lotter utan byggnadsrätt. Kolonilotterna var mellan 300–400 kvadratmeter vardera. Kostnaden för arrendet var då 8 öre per kvadratmeter.
 
Marken som kolonisterna fick ta över var mestadels åkermark. Hus fick de uppföra själva med utformning efter föreningens regler. Det fanns fyra olika typutföranden av hus ritade av arkitekten Einar Rudskog.

Sanitet var viktig och efter bara ett par år anlades en avloppsledning till området. Rinnande vatten kom dock förs 1934 – innan dess fick kolonisterna hämta vatten ur någon av områdets två brunnar eller bära från närliggande Brunnsviken. År 1942 fick kolonin elektricitet.

Föreningen koloniträdgårdar Stockholms omnejd drev kolonin i Bergshamra fram till tidigt 1930-tal. Föreningen skötte all administration och ombesörjde kontakter med myndigheter med mera. Bergshamra var då en av sexton "trädgårdar" som föreningen hade hand om.

På våren 1931 bildades koloniföreningen Bergshamra U.P.A och kolonisterna tog själva över hela ansvaret för drift och förvaltning av koloniområdet. 

I år firar Bergshamra koloniförening 100 år. Under året har jubileumet firats på olika sätt – med föredrag, minnesskrifter och en egen jubileumsdag.

Läs mer
För den som vill veta mer om historien och utvecklingen av Stockholms koloniträdgårdar och om Bergshamras koloniförening i synnerhet finns en hel del spännande skrifter samlade på föreningens hemsida.

> Länk till Bergshamras koloniförenings webbplats


Skriv ut