ekbarkbocken_455x365.jpg

Den bredbandade ekbarkbocken är kanske Nationalstadsparkens mest kända art. Den är akut hotad. Foto: Länsstyrelsen Stockholm.

Grafiskt element

En oas med rik biologisk mångfald mitt i stan

 

2019-05-22

Få områden av samma storlek i landet har så många noterade arter som Kungliga nationalstadsparken. I parken finns över 800 olika sorters blomväxter, mer än 1 200 skalbaggsarter och cirka 100 häckande fågelarter och en rik variation av miljöer. En oas för den som vill njuta av biologisk mångfald till vardags.

Särskilt de riktigt gamla solbelysta jätteekarna har en nyckelroll för parkens biologiska mångfald. Minst 1 500 arter lavar, mossor, svampar och insekter är mer eller mindre beroende av eken och dess invånare. De gamla ekarna är även en viktig livsmiljö för fåglar och fladdermöss som hittar sin föda bland insekterna som lever där. De ihåliga träden är också bra - för där hittar parkens fladdermöss boplatser.

En av få platser i Sverige där den bredbandade ekbarkbocken trivs

Många av de arter som är knutna till ek är sällsynta. Flera av dem är rödlistade. Det betyder att det ofta krävs att särskild hänsyn måste tas för att arten ska överleva. Nationalstadsparkens kanske mest kända rödlistade art är den bredbandade ekbarkbocken som är akut hotad. Den har Nationalstadsparken som en av sina få hemvister i Sverige.

Den biologiska mångfaldens dag den 22 maj 2019

Den 22 maj 2019 uppmärksammas den biologiska mångfaldens dag med en del aktiviteter runt om i Nationalstadsparken

• En tidig fågelmorgon innan jobbet vid Isbladskärret med Storstockholms naturguider, Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Läs mer här
• Spela Artbingo i Nationalstadsparken med Naturhistoriska riksmuseets nedladdningsbara bingobricka . Läs mer om Naturhistoriskas Artbingo här
• Bergianska trädgården anordnar bland annat olika föredrag och artbingo.
Läs om aktiviteterna på Bergianska här

Fler aktiviteter kring biologisk mångfald runt om i länet och landet den 22 maj 2019 hittar du här

Skriv ut