Torphagen-600x470.jpg
Grafiskt element

Torphagen återställs varsamt

 

2018-09-18

Torphagen, ett för många okänt naturområde på Norra Djurgården, ska varsamt återställas till ett kulturlandskap med äldre träd och växter, samt gångvägar och stigar. Här finns en historia som sträcker sig till tidig medeltid.

Torphagen ligger öster om Roslagsvägen och avgränsas av Ålkistan i norr och Bergiusvägen i söder. På tidig medeltid ägdes området av Klara kloster som förknippas med Nationalstadsparkens äldsta historia. Torphagen kom senare att tillhöra Ulriksdals slott och ingick aldrig i den kungliga jaktparken på Djurgården. Efter många olika ägare, uppförandet av sommarnöjen och en handelsträdgård, blev området på 1990-talet hotat av en mer omfattande exploatering. Men när Nationalstadsparken bildades blev Torphagen en del av den.

– Torphagen har mycket stora kultur- och naturvärden, berättar Anders Glassel, kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk som nu har inlett arbetet med att restaurera området. Det sker i etapper och under hösten 2018 ska förhoppningsvis det första steget tas som omfattar röjning av sly för att ta fram värdefulla träd, men samtidigt ta bort träd som kan vara farliga för de som vandrar i området.

Anders Glassel berättar att man lagt ned ett omfattande arbeta för att kartlägga den kulturhistoriska bakgrunden – först därefter har en skötselplan tagits fram.

– Vi har börjat från grunden med en noggrann historisk beskrivning av Torphagen. Genom att vi förstärker både natur- och kulturvärden gynnar vi också möjligheterna till rekreation i området.

Växtligheten, med sina många ekar, och fågellivet är värt att uppmärksamma i Torphagen. På våren går det att se och höra såväl gröngöling, trädkrypare och kattuggla. När fågelsången är som intensivast i maj-juni kan man urskilja de flesta av lövskogens vanliga arter.

Etapp två av insatserna, som beräknas starta 2019, innebär att ursprungliga vägar och stigar ska tas fram, och i en tredje etapp finns planer på att skapa beteshagar som bidrar till ett öppet landskap och öka den biologiska mångfalden.

– Under förutsättning att det går att intressera en djurhållare är vår förhoppning att ha nötkreatur som kan beta i området, berättar Anders Glassel. Djuren skulle kunna flyttas mellan olika hagar.

Insatserna i Torphagen genomförs med bidrag från de medel Länsstyrelsen Stockholm disponerar och som avsattes för att satsa på Nationalstadsparken i och med uppgörelsen kring byggandet av Norra Länken. Totalt avsattes 100 miljoner kronor som kan användas till olika projekt och restaureringar inom parken.

Läs mer

Skriv ut