pergament_455x365.jpgGrafiskt element

Lär mer om Nationalstadsparkens äldre historia

Det var Magnus Ladulås som lade grunden till det som i dag är Nationalstadsparken. Genom en donation år 1288 till Klara kloster i Stockholm skänkte han den mark som i dag motsvaras av Södra Djurgården, alla öar utanför Norrbro samt delar av Norra Djurgården.

Det och mycket annat om Nationalstadsparkens äldre historia fram till stormaktstiden finns att läsa i en ny bok. Det är kulturgeografen och docenten i agrarhistoria, Clas Tollin, som har författat boken ”Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården”.

Clas Tollin är verksam som forskare vid både Sveriges Lantbruksuniversitet och Riksarkivet. Boken bygger på såväl fältstudier som tillgång till äldre geometriska kartor som transkriberats och digitaliserats på Riksarkivet under senare år, vilket gjort det möjligt att ge en delvis ny bild av bebyggelse och ägande av mark från yngre järnåldern fram till 1600-talet.

– Nationalstadsparken är viktig och intressant inte bara för dess biologiska mångfald och unika natur, säger Clas Tollin. Det är även en fantastisk historisk källa att ösa ur och som erbjuder oss att ta del av fornlämningar mitt i storstaden Stockholm.

Han framhåller att det är både tillfälligheter och kloka beslut genom seklerna som bidragit till att Nationalstadsparken har kunnat bevaras så intakt, och att det finns så mycket kvar av vår historia i form av fornminnen och lämningar.

Tyngdpunkten i boken ligger på gårdar och byar inom parken. Med utgångspunkt från fornlämningar, ortnamn, de gamla kartorna, medeltida brev och andra dokument går det att teckna en relativt säker bild av hur byggelsen såg ut i Nationalstadsparken från 1000-talet och framåt.

Det finns bland annat ett gravfält från yngre järnåldern på Södra Djurgården, bara 300 meter väster om Djurgårdsbrunnsbron. Av detta och medeltida brev framgår att det fanns en by eller en gård på Valmundsön, som då var namnet på Södra Djurgården, under 400 till 500 år fram till mitten av 1400-talet då ön blev en kunglig domän.

På norra sidan om Djurgårdsbrunnskanalen finns ytterligare tre gravfält i området upp mot Kaknäs som härstammar från vikingatiden.

– Det finns tankar om att inrätta en fornminnesstig på Djurgården och även försöka få till stånd publika arkeologiska undersökningar vid något av de gravfält som finns kartlagda. Det är inte mycket som är utgrävt idag, berättar Clas Tollin.

Boken kan beställas via Kungliga Vitterhetsakademien som bekostat framtagning av boken. Även Kungliga Djurgårdens Förvaltning har stöttat projektet.

Beställ boken

Bildtext
Magnus Ladulås donationsbrev från år 1288 där han skänker bort mark som idag ingår i Nationalstadsparken till Klara kloster. Det är ett pergamentbrev med sigill som finns som original på Riksarkivet. Foto: Emre Olgun.

 

 

 

 

 


 

Skriv ut