Tivolihalvön_455x365.jpgGrafiskt element

Tivoli rustas upp

Tivolihalvön vid Brunnsvikens norra strand är för många en okänd del av Nationalstadsparken. Nu planerar Solna stad att utveckla området och dess stora natur- och kulturhistoriska värden.

Liksom andra platser runt Brunnsviken har Tivoli fått sitt namn efter italiensk förebild, inspirerat av Gustav III:s italienska resa 1783-1784. Tivolihalvön utgörs av Tivoliberget och det som brukar kallas för Pipers park. När parisambassadören Gustaf Philip Creutz sökte en plats för återhämtning fick han disponera Tivoli. Creutz anlitade Fredrik Magnus Piper, en av sin tids främsta landskapsarkitekter, för att anlägga en park i engelsk stil, men när Creutz dog avstannade arbetet.

Med sin spännande historia, fantastiska natur och skyddade läge, är Tivoliområdet en oslipad diamant i Nationalstadsparken. Vissa mindre restaureringsåtgärder har genomförts i Pipers park, men skötseln av Tivoli har överlag varit sparsam och stora delar av området karaktäriseras idag av igenväxning.

- Platsen känns lite bortglömd, men Solna stad planerar nu i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm olika insatser som syftar till att vårda, utveckla och öka tillgängligheten till de stora värden som området hyser. Redan i höst räknar vi med att komma igång med vissa naturvårdande åtgärder.

Det berättar Nils Forsberg som är stadsträdgårdsmästare i Solna stad. Redan 1999 togs en åtgärdsplan fram för området som nu har uppdaterats.

- Vi ska gå varsamt fram och arbetet kommer säkert att pågå under ett antal år. Det handlar om insatser som att gallra fram ekar och föryngra hasselbestånd. Vi vill ta tillvara de värden som finns här innan de gått förlorade.

Nils Forsberg ser hela området som en viktig del av det unika natur- och kulturlandskap som finns i Nationalstadsparken med bland annat sina stora ekar. För att göra området mer tillgängligt ska den gångstig som går ut till hovkompositören Martin Kraus grav i Tivoliparkens rustas upp, och en av entréerna till området snyggas till.

Det finns en våtmark norr om Tivoliparken som också ingår i restaureringsplanerna. Våtmarken översvämmas om vårarna och här finns ett rikt djurliv, bland annat salamandrar.

- Våtmarken ligger granne med ett koloniområde och vi ska försöka se till att vi både utveckla våtmarken och minska dess påverkan på odlingarna. Det arbetet räknar vi komma igång med först i vinter för att inte störa djurlivet, berättar Nils Forsberg.

Upprustningen av Tivoliudden kommer att delfinansieras med de medel Länsstyrelsen Stockholm disponerar, som avsattes för att satsa på Nationalstadsparken i och med uppgörelsen kring byggandet av Norra Länken. Totalt avsattes 100 miljoner kronor som nu kan användas till olika projekt och restaureringar inom parken.

Skriv ut