Trafikplats Haga norra sett från Hagatippen. Foto: Lars Nyberg.

Trafikplats Haga norra sett från Hagatippen. Foto: Lars Nyberg.

Grafiskt element

Här gör åtgärder mot buller i parken mest nytta

 

2015-12-21

Delar av Kungliga nationalstadsparken har höga bullernivåer. En kartläggning som Länsstyrelsen har beställt pekar ut de platser i parken med höga rekreationsvärden där ljuddämpande insatser kan göra störst nytta.

Med sina grönområden och vattenstråk är Nationalstadsparken ett viktigt andhål och plats för rekreation för många stockholmare. Därför är ljudmiljön en viktig fråga för utvecklingen av parken. 

– I en växande stad som Stockholm är det extra viktigt att värna lugna och tysta miljöer som motvikt till stadens intensitet. Delar av parken, till exempel Stora vargjakten på Norra Djurgården, tillhör de tystaste områdena nära Stockholms centrum. Höga bullernivåer står i dag för den allvarligaste skadan på parkmiljön i delar av parken, säger Lars Nyberg, samordningsansvarig för arbetet med Nationalstadsparken vid Länsstyrelsen.

Ungefär hälften av Nationalstadsparken ytor klassas i dag som tysta, med en bullernivå under 45 dB(A). I parkens mer trafikutsatta områden kan bullernivåerna ligga på betydligt högre nivåer. 

– Undersökningar visar en tydlig brytpunkt för upplevelsen av en god ljudmiljö i parker vid 55 dB(A). Det kan jämföras med ljudmiljön vid ett normalt samtal medan ljudnivån vid en storstadsgata brukar ligga runt 75 dB(A), säger Lars Nyberg.  

Prioriterade områden för bullerdämpande åtgärder

Syftet med kartläggningen har varit att identifiera i vilka bullerutsatta områden i parken som ljuddämpande insatser gör störst nytta. Vid bedömningen har ytornas rekreationsvärde och tillgänglighet vägts in.  

– Störst nytta gör insatser vid platser i parken som är lätta att nå och som är välbesökta. Till exempel vid evenemangsytor som lämpar sig för utomhusteater, vid populära gång- och cykelstråk och besöksmål i parken, säger Lars Nyberg. 

Kartläggningen identifierar fyra större områden där bullernivån är hög:

  • Södra Brunnsviken,
  • Hagaparken,
  • Ulriksdal samt i området vid
  • Universitetet, Naturhistoriska riksmuseet och Bergianska trädgården. 

 

Konkreta förslag på lämpliga åtgärder ges på ett tiotal platser i de utpekade områdena. Åtgärder kan till exempel handla om att förändra vägars utformning, att välja tysta underlag eller att sätta upp bulleravskärmningar. 

Kartläggningen har tagits fram som ett planeringsunderlag med finansiering av det utvecklingsanslag om 100 miljoner kronor avsedda för utveckling av Kungliga nationalstadsparken till och med år 2022.

Läs mer

Rapporten "Buller i Kungliga nationalstadsparken - prioriterade områden och förslag på bullerdämpande åtgärder"

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Skriv ut