Görel Thurdin

Görel Thurdin berättar om hur Nationalstadsparken bildades. Foto: Jack Mikrut/Scanpix

Grafiskt element

Ett unikt beslut om en unik Nationalstadspark

 

2015-01-20

– Det var ett väl förberett lagförslag och vi visste vad vi gjorde när Nationalstadsparken bildades. En viktig förutsättning var att vi inte tog beslutet över huvudet på kommunerna.

Det säger det Görel Thurdin som var ansvarig minister när Nationalstadsparken inrättades för 20 år sedan. Hon vill gärna framhålla att den demokratiska processen spelade en avgörande roll för en framgångsrik hantering fram till riksdagsbeslutet.

Görel Thurdin var mark- och planminister när arbetet med att inrätta Nationalstadsparken tog fart i regeringskansliet, och miljöminister när beslutet togs i riksdagen 1994.

Det fanns många intressenter och eldsjälar som arbetade för att skydda området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Det var och är inte bara ett sammanhållet naturområde mitt i en storstad utan även en unik kulturhistorisk miljö.

Men i början av 90-talet var området hotat av exploatering och bebyggelse. Görel Thurdin minns att tjänstemännen på miljö- och naturresursdepartementet sammanställde en karta med allt som planerades.

– Mer än 20 större byggprojekt fanns på önskelistan, och de skulle alla på olika sätt inkräkta på området. Det var allt från stora bostadsområden och nya vägar till en utbyggnad av Stockholms Universitet i Frescati. 

Görel Thurdin menar att det var avgörande för beslutet att skapa Nationalstadsparken att kommunerna Stockholm och Solna så tidigt drogs in i processen.

– Kommunerna fick i uppdrag att visa hur de med utgångspunkt från naturresurslagen skulle tillgodose naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen i området. De planerade projekten föll då bort ett efter ett, och de två kommunerna tog fram ett gemensamt program för hur området kunde bevaras.

Det blev en del av underlaget till den proposition om att skydda området enligt miljöbalken som regeringen lade fram för riksdagen 1994. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 1995.

– Jag minns att jag anklagades för att vara utvecklingsfientlig, men beslutet markerade ett nytt synsätt på natur- och kulturvärden som ger bra förutsättningar för en positiv utveckling av hela samhället, framhåller Görel Thurdin.

– Det fanns också ett stort medborgerligt stöd för att skapa Nationalstadsparken. Lagen är väl genomarbetad och tydlig, och jag hoppas den respekteras även i fortsättningen.

När Nationalstadsparken firade tio års jubileum talade Görel Thurdin vid ett seminarium. Den förhoppning som hon då framförde om Nationalstadsparkens fortlevnad tycker hon är lika aktuell idag.

Skriv ut