Tom Arnbom.jpg

Tom Arnbom. Foto: Pontus Fall

Grafiskt element

Ekosystemtjänster – i hjärtat av din stad

 

2014-05-15

Världsnaturfonden WWF deltar på flera vis i arbetet med Kungliga Nationalstadsparken Här ger Tom Arnbom, biolog vid Världsnaturfonden, sin syn på Nationalstadsparkens värdefulla ekosystemtjänster.

– Nationalstadsparken är vår motsvarighet till Hyde Park och Central Park när det gäller rekreation, konstaterar han. Men Nationalstadsparken har överlägsna naturvärden. Den är unik ur ett internationellt perspektiv.

Ekosystemtjänster är ett relativt sett nytt begrepp som fångar den nytta som människor utvinner ur naturen och kan gälla allt från mat och ren luft till rekreation och naturupplevelser. 
Ofta brukar man använda det för att försöka värdera natur och naturupplevelser i ekonomiska termer. Visst kan det kännas ovant att sätta kronor och öron på naturupplevelser, men Tom menar att det är ett bra verktyg för politiker och beslutsfattare för att göra en korrekt värdering av stadens grönområden.

–  Väldigt många människor besöker Nationalstadsparken, enbart Södra Djurgården har drygt 10 miljoner besökare, säger Tom Arnbom. Inom ekosystemtjänstforskning brukar man värdera värdet av en timmes besök i naturen till en tredjedel av timlönen. Även om vi skulle räkna på låga löner och bara en timmes besök per person innebär detta att parken genererar hundratals miljoner varje år.
 
– Och då har vi bara berört en aspekt. Sjuka tillfrisknar snabbare om de har tillgång till grönområden, så Nationalstadsparken avlastar sannolikt sjukvården. Nationalstadsparken suger upp vatten som skulle kunna orsaka översvämningar. Dess träd producerar syre och binder koldioxid. Om vi räknar in parkens bidrag till att rena luften från luftföroreningar så rör det sig om astronomiska summor.
 
När det gäller Stockholms biologiska mångfald drar Djurgårdens ekar ett avgörande lass. De är hemvist för en rik mängd insekter som i sin tur tjänar som föda och bostad för fåglar och andra djur. Via Stockholms gröna korridorer och kilar sprids den biologiska mångfalden genom staden.
 
Utöver ekosystemtjänster och natur, erbjuder parken betydande kulturvärden, framhåller Tom.
– Nationalstadsparken är en viktig del i helhetsintrycket av Stockholm som en grön och ren stad. Och en stor del av turisterna besöker Vasamuseet och Skansen med omnejd. Nationalstadsparken är själva hjärtat i Stockholm!
 
Världsnaturfonden tog initiativ till bildandet av ett skyddat kungligt parklandskap redan 1991 under namnet ”Projekt Ekoparken” som ledde till att riksdagen 1995 inrättade Nationalstadsparken. Engagemanget har fortsatt sedan dess men har nu också breddats till att värna, vårda och visa värdet av gröna städer.
 
Organisationen sprider kunskap om parken och har bland annat varit med och utformat Kärleksstigen vid Isbladskärret på sydöstra Djurgården. 
 
– Vår roll är att samla folk och uppmärksamma den här fantastiska juvelen som vi har i Stockholm, säger Tom Arnbom.

Skriv ut