Värdefulla träd
Grafiskt element

Inventering av värdefulla träd

 

2009-12-04

Inom ramen för Åtgärdsprogrammet för hotade arter kommer värdefulla träd att inventeras i Kungliga nationalstadsparken under perioden november 2009 till februari 2010. Syftet med inventeringen är dels att bedöma tillståndet för miljöer med värdefulla träd, dels att sprida kunskap om vikten av bevara de värdefulla träden. På så sätt får vi bra kunskap om vilka skötselåtgärder som kan komma att krävas för att gynna trädens fortlevnad. Åtgärdsprogrammet förväntas dessutom ha positiva effekter för över 400 rödlistade arter (arter vars framtida överlevnad i landet inte är säker) som är beroende av värdefulla träd för sin överlevnad. Över 1 500 träd förväntas omfattas av inventeringen i Kungliga nationalstadsparken.

Känslan av att stå framför ett gammelträd kan bara sammanfattas med ett ord - vördnad. Åtskilliga av Nationalstadsparkens ”giganter” är säkert över 300 år. Trots att dessa fantastiska träd kan upplevas som beständiga är inte deras överlevnad en självklarhet. Idag finns bara en bråkdel av det gamla eklandskapet kvar i hela landet. Stora delar av Nationalstadsparken har varit fredade vilket har lett till att många värdefulla träd (främst ekar) finns kvar. Numera betraktas parken med alla sina ekar som ett av de viktigaste ekbestånden i hela Europa, vilket innebär att vi har ett stort ansvar i fråga om bevarande av dessa miljöer. 


 

Skriv ut