Grafiskt element

Rapporter och inventeringar

 

Andersson, B., 1975. Djurgårdens gamla ekar.

Bood E., 2002. Förslag till återskapande av våtmark kring Igelbäcken i Solna kommun. Examensarbete, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

Curman, P., 1998. Botanisk inventering av Tivoli 1998. Solna stad.

Dannelid, E., 1996. Trollsländor i Ekoparken – en inventering sommaren 1996.

Ekologigruppen AB, 1999. Utvärdering av skötseln samt förslag till skötselplan för tre av Ekoparkens barrskogsområden på Kungliga Djurgården i Stockholm. Ekoparksfonden WWF.

Ekologigruppen AB, 2001. Ekarna i Ekoparken – hälsotillstånd och föryngring för Ekoparkens ekar. Birka Energi och Ekoparken Stockholm.

Ekologigruppen AB, 2007. Stockholms unika ekmiljöer – förekomst, bevarande och utveckling. Stockholms stad.

Hallnäs, Ö., 1999. Inventering av fält- och trädskikt i Sörentorp 1999. Solna stad, Miljökontoret.

Hallnäs, Ö., 2001. Igelbäcken, biotopkartering. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Hebert, M., Rasmusson, C. & Welander B., 1997. Salamander och aktiv evertebratfauna på Norra Djurgården – salamanderprojektet på Norra Djurgården. Projekt Ekovatten WWF, delprojekt Salamander.

Herdin, C., 2002. Nationalstadsparkens ekpopulationer – skötsel och förvaltning från 1600-talet till nutid. Examensarbete 2002:12. Institutionen för Systemekologi, Stockholms universitet.

Jonsell, M. & Isaksson, D., 2006. Skalbaggar på tre gammellokaler i Stockholm. Ekologigruppen AB.

Kers, L. E., 1977. Inventering av botaniskt värdefulla områden i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 1977:2.

Laantee, T. & Strid T., 1992. Igelbäcken - Järvafältets pulsåder - en översiktlig naturinventering av Igelbäckens dalgång. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Lidén L.-O., 1994. Inventering av ekoparkens nattsländefauna. ZOO-TAX i samarbete med Stefan Lundberg.

Lundberg, S., 1996. Bottenfaunaundersökningar i Laduviken och Solfångardammen – två sjöar/dammar inom Stockholms Nationalstadspark. Information från Sötvattenlaboratoriet Drottningholm, nr 4 1996.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005. Inventering av bredbandad ekbarkbock i Nationalstadsparken. Rapport från Baggbolaget.

Löfvenhaft, K., & Ihse, M., 1998. Biologisk mångfald och fysisk planering. Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad och Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Mörtberg, U., 2006. Landskapsekologisk analys av Nationalstadsparken. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2006:13.  > PDF

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, 1994. Stockholm i naturen.

Naturvårdsverket, 2005. Åtgärdsprogram för bevarande av Bredbandad ekbarkbock. Rapport 5469.

Nordström, T. & Ståhle, A., 2006. Nationalstadsparkens lokala tillgänglighet. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2006:12.

Rittsél, J. & Engström, J., 2005. Husen i nationalstadsparken, Stockholmsdelen. Stockholms stadsmuseiförvaltning.

Rygfelt, S., 1996. Fågelinventering av våtmarksbundna arter på sju lokaler inom Ekoparken i Stockholm. Projekt Ekovatten WWF.

Stockholms stads fritidsförvaltning och Solna stad, 1992. Naturvårdens intressen i området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.

Stockholms stads stadsbyggnadskontor, 1995. Stockholms ekologiska känslighet. SBK 1995:1.

Ståhle, A., 2000. Sociotop som redskap i grönområdesplanering - ansats till kartering av upplevelsevärden med tillämpning av begreppet sociotop inom Stockholms del av nationalstadsparken. Stadsbyggnadskontoret, Stockholm.

Tecle, S., 2006. Nationalstadsparkens betydelse för rekreation och friluftsliv i Stockholms län. Examensarbete, miljö- och utvecklingsprogrammet, Södertörns högskola.

Waldenström, H. Isbladskärret – fågelsjön i staden. Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Wirén, L., 2002. Dynamik i urbana nätverk – sociala och ekologiska perspektiv på förvaltningen av Nationalstadsparken i Stockholm. Examensarbete 2002:10, Stockholms universitet, Institutionen för systemekologi.

Yllö, L., 2005. Torphagen i Nationalstadsparken - ett tätortsnära natur- och kulturområdes historia, nuvarande förhållanden och framtid. Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.

Skriv ut