Grafiskt element

Utredningar och strategiska dokument

 

Holmqvist, I. & Pestmalis, E., 1989. Frescati – landskapsutredning. Ett ungt universitet i ett historiskt landskap. Byggnadsstyrelsen.

Laine, C, 2005. Rosendal – förslag till Vårdplan.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 1988. Inrättande av naturvårdsområdet i Ulriksdal i Solna kommun. Beslut den 6 juni 1988.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 1988. Skötselplan naturvårdsområdet Ulriksdal, Solna kommun. Fastställd den 6 juni 1988.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 1996. Samordningsuppdraget om nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Rapport 1996:2.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 1999. Nationalstadsparkens historiska landskap – det immateriella perspektivet. Underlagsmaterial U:19.

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2006. Framtidens nationalstadspark - handlingsprogram. Del 1, Vision och förutsättningar. Rapport 2006:11.  > PDF

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2006. Framtidens nationalstadspark - handlingsprogram. Del II, Åtgärder och utveckling. Rapport 2006:11.  > PDF

Länsstyrelsen i Stockholms län, 1999. Nationalstadsparken - mål och riktlinjer för skötsel av park och natur. Rapport 1999:18.

Malmlöf, M., 1989. Kulturmiljöer i Solna - kulturminnesvårdsprogram för Solna kommun. Solna kommun.

Miljödepartementet, 2008. Utvecklingen av nationalstadsparken. Miljödepartementet, Regeringskansliet. Ds 2008:60.

Regeringens proposition 1994/95:3, Stockholm. Nationalstadsparken Ulriksdal- Haga-Brunnsviken-Djurgården.

Solna stad, 1991. Grönplan för Solna.

Solna stad och Stockholms stad, 1993. Program för planering av området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.

Solna stad, 1999. Vårdplan för Tivoli.

Solna stad, 2005. Beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat i Solna. Beslut den 15 februari 2005.

Solna stad, 2005. Skötselplan – Igelbäckens naturreservat i Solna. Fastställd den 15 februari 2005.

Solna stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 2008. Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen. Antagen av kommunfullmäktige 27 oktober 2008.

Statens fastighetsverk, 1995. Vårdprogram för naturmarken i Hagaparken.

Statens fastighetsverk, 2007. Skeppsholmen och Kastellholmen – Förvaltningsprogram. Fastställt april 2007.

Statens Folkhälsoinstitution, 2009. Grönområden för fler – en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa.

Statens offentliga utredningar SOU 1996:38. Nationalstadsparker – Slutbetänkande av Utredningen om nationalstadsparker.

Stockholm stad, 2009. Översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen. Antagen av kommunfullmäktige 20 april 2009.

Stockholms stads stadsbyggnadskontor, 1997. Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur. Rapport SBK 1997:8. Underlag till fördjupning av översiktsplanen för Stockholms del av Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.

Sveriges lantbruksuniversitet & Nivå Landskapsarkitektur AB, 2005. Bergianska trädgården. Utvecklings- och vårdplan med särskild inriktning på trädbeståndet.

Skriv ut