Grafiskt element

Världsarv

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. För att skydda de mest värdefulla kultur- och naturmiljöerna mot förfall och förstörelse tillkom Unescokonventionen om skydd för världens kultur- och naturarv vid FN-organets generalkonferens 1972. Sedan dess har överenskommelsen undertecknats av mer än 180 nationer, som alla därmed förbinder sig att uppfylla konventionens krav och förpliktelser. Genom att underteckna Unescokonventionen återtar sig länderna att vårda och bevara viktiga kultur- och naturarv inom det egna territoriet och att stödja andra länder i deras ansträngningar att bevara vårt gemensamma världsarv.

Beslut om nya världsarv fattas av Unescos världarvskommitté som består av 21 delegationer från 21 olika länder. Idag är drygt 800 platser eller objekt upptagna på världsarvslistan. Dessa är fördelade mellan 141 olika länder. I Sverige finns 14 världsarv.

Det finns ingen speciell lagstiftning för världsarven. Förvaltningen av världsarven sker i enlighet med den lagstiftning som gäller för annan fysisk miljö, främst plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturminneslagen. Enligt konventionens riktlinjer ska världsarven skyddas och vårdas kontinuerligt. De ska brukas och förvaltas så att de kvaliteter som låg till grunden för platsens/objektets kvalificering som sådan skall bevaras och finnas kvar.

I Stockholms län finns tre världsarv: Birka och Hovgården, Drottningholm samt Skogskyrkogården.

Skriv ut