Grafiskt element

Biosfärområden

Biosfärområden handlar om naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt. Människor ska kunna bo och utvecklas i områdena samtidigt som naturen ska bevaras. Biosfärområden är en del av UNESCO:s vetenskapliga program ”Man and the Biosphere” (MAB), med mål att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt. Att inrätta biosfärområden är det viktigaste verktyget inom ramen för UNESCO:s MAB-program.

Biosfärområden kan ses som ett slags modellområden för hållbar utveckling. Där kan ny kunskap och praktik testas när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara. Biosfären är den del av jorden där människan och andra organismer kan leva. Ett biosfärområde ska vara så stort till ytan att det kan uppfylla tre grundläggande och ömsesidigt förstärkande funktioner:
• bidra till att bevara den biologiska mångfalden (gener, arter, ekosystem, landskap),
• främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar,
• stödja genom att underlätta bland annat forskning, utbildning och praktik.

Biosfärområden ska ha tre geografiska zoner: kärnområden, buffertzoner samt utvecklingsområden.

Kärnområden ska vara skyddade enligt lag, till exempel som natur- eller kulturreservat, Natura 2000-område eller nationalpark. Känsliga och värdefulla arter och miljöer ska bevaras. Utpräglade kulturmiljöer kan också ingå i kärnområdet.

Buffertzoner ska omgärda eller binda samman kärnområden. Enbart aktiviteter och resursutnyttjande som är förenliga med skyddet i kärnområdena får förekomma här. Restriktioner i buffertzoner ska bygga på frivilliga lokala överenskommelser. Dessa kan omfatta ekonomiska styrmedel och ersättningar.

Utvecklingsområdet är biosfärområdets yttre zon. Lokalt förankrad och långsiktigt uthålligt utvecklingsarbete ska prioriteras. Denna yttre zon har därför betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen både lokalt och i regionen.

I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekade områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden. I dag finns två biosfärområden: Torneträskområdet och Kristianstads vattenrike.

 

Skriv ut