Djurgstan-gatuvy2LNw.jpgDjurgårdsstaden. Foto: Lars Nyberg.Grafiskt element

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunerna ett huvudansvar för markanvändnings- och bebyggelseplanering. PBL innehåller generella hänsynsbestämmelser för hur byggnader ska tas om hand. För all bebyggelse gäller att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara (8 kap. 17 §). Byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL 8 kap. 13 §). Vidare ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde från historiska, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnaden är särskilt värdefullt ur dessa aspekter ska det underhållas så att värdena består (PBL 8 kap. 14 §). 

Enligt PBL ska varje kommun ha en översiktsplan som visar den översiktliga mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Översiktsplanen aktualitetsprövas under varje mandatperiod. För att behandla ett visst område eller en speciell fråga kan kommunerna göra fördjupningar av översiktsplanen. För Kungliga nationalstadsparken har både Solna och Stockholm upprättat särskilda översiktsplaner. Översiktsplanen är i regel utgångspunkt för detaljplaneringen inom kommunen men den är inte juridiskt bindande.

Detaljplanen reglerar markanvändningen i detalj. Den bestämmer bebyggelsens utformning och innehåll inom ett visst område, till exempel var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan är juridiskt bindande och styrande för bygglovgivning och fastighetsbildning.

Områdesbestämmelser kan införas för ett område utan detaljplan. De är mindre omfattande än en detaljplan och kan till exempel ange grunddragen för markanvändningen, maximal storlek för byggnader inom ett visst område samt öka eller minska lovplikten.

I både detaljplaner och områdesbestämmelser kan bestämmelser införas till skydd för kulturhistoriska värden. Beteckningen q är en hänsynsbestämmelse för kulturhistoriskt värdefull miljö som kan kompletteras med olika tillägg i index q1, q2 osv. för att till exempel ange rivningsförbud och olika skyddsbestämmelser. Beteckningen Q är en markanvändningsbestämmelse som innebär att marken endast får användas för befintlig kulturhistorisk bebyggelse. För en stor del av Nationalstadsparken har Stockholms stad upprättat områdesbestämmelser.

Skriv ut