NordiskatakLNw.jpgNordiska museet är ett av parkens många byggnadsminnen. Foto: Lars Nyberg.Grafiskt element

Byggnadsminnen

En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får med stöd av 3 kap 1 § lagen (1988:950) om kulturminnen mm. (kulturminneslagen) förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar av kulturhistoriskt värde.

Statens byggnader omfattas inte av kulturminnes lagen utan kan i stället förklaras för statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen. De statliga byggnadsminnena utgörs exempelvis av kungliga slott, fyrar, regerings- och domstolsbyggnader och försvarsanläggningar. De berättar om viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Regeringen beslutar om en statlig byggnad eller anläggning ska bli statligt byggnadsminne.

Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser eller föreskrifter för varje byggnadsminne. Byggnadsminnena har stor spännvidd i tid och rum och kan vara allt från en medeltida borg till en biograf från 1950-talet.

Inom Nationalstadsparken finns ett flertal byggnader som är skyddade som byggnadsminnen, till exempel Cirkus, Nordiska museet och alla slotten.

 

Skriv ut