vy-SlussenoGa StanLNw.jpgStockholms innerstad är av rikstintresse för kulturmiljövården. Foto: Lars NybergGrafiskt element

Riksintressen

Områden av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård eller friluftsliv är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.
Riksintressena är viktiga instrument för avvägningar i samhällsplaneringen. Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för bevarande- och nyttjandeintressen. Naturvårdsverket anger vilka områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse för naturvård och friluftsliv och för kulturmiljövårdens intressen har Riksantikvarieämbetet motsvarande ansvar. Kommunerna ska tillgodose riksintressena i sina översiktsplaner.
Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön (3 kap. 6 § miljöbalken).

I miljöbalkens 4 kap.  utpekas vissa geografiska områden som med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. Här utpekas till exempel länets kustområde och skärgård samt Mälaren med öar och strandområden, som områden där turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Även Kungliga Nationalstadsparken – området Ulriksdal – Haga – Brunnsviken – Djurgården – är skyddat enligt 4 kap. miljöbalken.

Större delen av Nationalstadsparken är även utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap.  6 § miljöbalken.

 

Skriv ut