igelbäckenw.jpgNaturreservatet Igelbäcken.Grafiskt element

Natur- och kulturreservat

Naturreservat (7 kap. 4-8 §§ miljöbalken) är en mer flexibel form av skydd än nationalpark. De kan bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ofta finns dubbla syften. Naturreservaten är av varierande storlek, från till ytan små geologiskt eller botaniskt intressanta platser till större variationsrika områden.

Marken i ett reservat kan vara privat eller offentligt ägd, ibland både och. Om begränsningarna för markägaren är så omfattande att pågående markanvändning avsevärt försvåras är denne berättigad till ekonomisk ersättning från det allmänna. Beslut om naturreservat tas av länsstyrelsen eller kommunen. Till varje beslut om reservat hör föreskrifter och en skötselplan. Om begränsningarna för markägaren är så omfattande att pågående markanvändning avsevärt försvåras är denna berättigad till ekonomisk ersättning från det allmänna.

På motsvarande sätt som ett område kan förklaras som naturreservat, kan värdefulla kulturpräglade landskap utses till kulturreservat (7 kap 9 § miljöbalken). I ett kulturreservat kan områdets alla natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas – byggnader, anläggningar, fornlämningar och marker men också värden som består av verksamheter och traditioner.

I Nationalstadsparken finns två naturreservat, Igelbäcken och Ulriksdal.

 

Skriv ut