Stora NassaMGw.jpgStora Nassa i Stockholms skärgård. Foto: Mats Gothnier.Grafiskt element

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet är att värna om de naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s art- och habitatdirektiv som också utifrån det äldre fågeldirektivet. Sverige och övriga EU-länder ska föreslå områden av gemenskapsintresse med vissa naturtyper och arter som listas i de båda direktiven. Dessa områden bildar nätverket Natura 2000. Natura 2000 regleras i miljöbalken, både genom bestämmelser om områdesskydd (7 kap.) och riksintressebestämmelser (4 kap.).

Till varje Natura 2000-område tas en bevarandeplan fram, som bland annat beskriver områdets värden. Sverige skall se till att områden som ingår i nätverket får den skötsel de behöver, skydda dem från skador samt övervaka att deras naturvärden bevaras. Målet är att en "gynnsam bevarandestatus" upprätthålls för de utpekade livsmiljöerna och arterna. Detta innebär lite förenklat att "ängen ska förbli äng" och att "naturskogen ska fortsätta att vara naturskog" och att arterna ska fortleva i livskraftiga bestånd.

I Stockholms län finns 235 Natura 2000-områden. Alla områden finns på webbsidan Sveriges Natura 2000-områden. Sammanlagt omfattas ca 56 000 hektar, varav omkring två tredjedelar är vatten.

 

Skriv ut