Barn med håvKBP.jpgFoto: Kjell B PerssonGrafiskt element

Vem gör vad?

Förvaltarna och markägarna, staten och kommunerna Lidingö, Solna och Stockholm har ett gemensamt ansvar för att ta om hand Kungliga nationalstadsparken och utveckla dess värden. Här finns också betydelsefulla verksamheter som de många museerna och Stockholms universitet. Föreningar och turistföretag bidrar med sina aktiviteter till att skapa ett levande område.

Huvuddelen av Nationalstadsparken ägs av staten genom Statens fastighetsverk. Stockholms stad äger östra delen av Ladugårdsgärdet med Kaknäs och området kring Bellevue. Sedan 2008 ägs Sörentorp längst i norr av fastighetsbolaget Niam. Annan privatägd mark återfinns framför allt i Gärdesstaden och vid Roslagstulls före detta sjukhus.

Cirka 80 % av marken sköts sedan över två hundra år tillbaka av Kungliga Djurgårdens Förvaltning, som lyder under Ståthållarämbetet och ytterst Kungen. En del mark förvaltas också av kommunerna. För mark och byggnader i universitetsområdet vid Frescati svarar det statliga bolaget Akademiska hus medan Statens fastighetsverk har hand om slotten och andra statligt ägda byggnader av högt kulturhistoriskt värde. Inom parken finns också många byggnader i privat ägo.

Förutom att sköta vissa markområden, har kommunerna ett ansvar för parken genom sin fysiska planering. I kommunernas översiktsplaner ges övergripande riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas. Mer detaljerade bestämmelser för mark och byggnader kan ges i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med förvaltning och utveckling och verka för området ur ett helhetsperspektiv.

 

> Läs mer om olika typer planer


 

Skriv ut

Nationalstadsparksråd

För samordningen av arbetet med att vårda och utveckla Kungliga nationalstadsparken finns ett nationalstadsparksråd. Nationalstadsparksrådet leds av Länsstyrelsen i Stockholms län genom landshövdingen. Rådets ledamöter representerar statliga myndigheter, kommuner, större markägare, förvaltare och organisationer med intressen i parken. 


 
...